Algemene voorwaarden van Duikcentrum de Aalscholvers

 1. DEFINITIES

In deze Algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
Duikcentrum de Aalscholvers
Kantoor: Houtstraat 118, 5046 DM Tilburg
“Ontvangstbevestiging”: de ontvangstbevestiging, zoals omschreven in artikel 3.2 van deze Voorwaarden.
“Product”: het product dat of de producten die door het sluiten van een overeenkomst tussen u en Duikcentrum de Aalscholvers door of via Duikcentrum de Aalscholvers binnen een overeengekomen termijn aan u geleverd dient te worden, waarvoor u een bepaalde prijs dient te betalen;
“Voorwaarden”: deze algemene voorwaarden.

 1. TOEPASSELIJKHEID

2.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten die via de website van Duikcentrum de Aalscholvers gesloten worden en waarbij Duikcentrum de Aalscholvers partij is, zijn deze Voorwaarden van toepassing, met uitsluiting van enige andere algemene voorwaarden. Door het tot stand komen van een overeenkomst tussen u en Duikcentrum de Aalscholvers middels de procedure zoals deze is omschreven in artikel 3 van deze Voorwaarden, accepteert u uitdrukkelijk deze Voorwaarden.

2.2 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts na schriftelijke goedkeuring door Duikcentrum de Aalscholvers worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen van deze Voorwaarden onverkort van kracht blijven.

2.3 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden, en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Duikcentrum de Aalscholvers worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Duikcentrum de Aalscholvers ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

2.4 Duikcentrum de Aalscholvers heeft het recht deze Voorwaarden en de inhoud van haar website te wijzigen.

 1. AANBIEDINGEN/OVEREENKOMSTEN

3.1 Alle aanbiedingen gedaan op de website van Duikcentrum de Aalscholvers zijn vrijblijvend, totdat u de ontvangstbevestiging heeft ontvangen. Indien Duikcentrum de Aalscholvers de aankoopprijs van het product dient te verhogen ingevolge een wettelijk voorschrift of een in kracht van gewijsde uitspraak van de rechter, zal zij u hiervan onmiddellijk schriftelijk (via fax, brief of e-mail) op de hoogte stellen. U heeft in dat geval de bevoegdheid om deze overeenkomst te ontbinden door dit schriftelijk (via fax, brief of e-mail) aan Duikcentrum de Aalscholvers te melden.

3.2 De overeenkomst tussen Duikcentrum de Aalscholvers en u komt tot stand op het moment nadat u
(a) een bestelling heeft geplaatst op de website van Duikcentrum de Aalscholvers. middels het volledig en correct invullen van het bestelformulier op de website van Duikcentrum de Aalscholvers;
(b) het door de u vervolgens op de “plaats order” icon klikken op de website van Duikcentrum de Aalscholvers;
(c) het hierna (i) door u bevestigen dat de door u verstrekte gegevens juist zijn en (I) het doen verwerken van uw betaling, door op website van Duikcentrum de Aalscholvers op de “OK” icon te klikken,
hierop van Duikcentrum de Aalscholvers op uw e-mail adres een bevestiging heeft ontvangen dat Duikcentrum de Aalscholvers uw bestelling heeft ontvangen (de “Ontvangstbevestiging”).

Nadat Duikcentrum de Aalscholvers uw bestelling heeft ontvangen, zal Duikcentrum de Aalscholvers de ontvangstbevestiging onmiddellijk naar uw e-mail adres versturen, tenzij van Duikcentrum de Aalscholvers in redelijkheid niet gevergd kan worden dat zij de overeenkomst met u zal nakomen. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn indien uw bank- of girosaldo gedurende een periode van meer dan 30 dagen onvoldoende is om de aankoopprijs van het door u bestelde Product te betalen.

De overeenkomst bevat alle tussen de u en Duikcentrum de Aalscholvers gemaakte afspraken en treedt in de plaats van alle eerder gemaakte overeenkomsten, regelingen en/of afspraken tussen u en Duikcentrum de Aalscholvers.

De administratie van Duikcentrum de Aalscholvers geldt, behoudens tegenbewijs, als bewijs van de door u aan Duikcentrum de Aalscholvers verstrekte opdrachten en gedane betalingen en van door Duikcentrum de Aalscholvers verrichtte leveringen. Duikcentrum de Aalscholvers erkent dat elektronische communicatie als bewijs kan dienen. Door het accepteren van de voorwaarden erkent u dit eveneens.

3.3 De ontvangstbevestiging vermeldt in ieder geval de volgende informatie:
(d) Een omschrijving van het product dat door u gekocht is en het aantal door u gekochte producten;
(e) de prijs van het product;
(f) de verzend- en administratiekosten in verband met het door Duikcentrum de Aalscholvers uitvoeren van de overeenkomst die zij met u is aangegaan;
(g) eventuele andere kosten, zoals van te voren overeengekomen voor bijvoorbeeld speciale wensen of aanpassingen;
(h) uw naam, klantnummer woonadres, adres waar het product naar toe gestuurd worden, factuuradres (indien anders dan uw woonadres en/of afleveradres) en uw e-mail adres en uw telefoonnummer;
(i) de leveringstermijn van het product (indien bekend);
(j) het bestellingnummer van de overeenkomst;
(k) de voorwaarden die op de overeenkomst van toepassing zijn;
(l) het e-mail adres, telefoonnummer en faxnummer van de afdeling van Duikcentrum de Aalscholvers, waar u met vragen omtrent uw bestelling terecht kan.

 1. TRANSPORT EN -KOSTEN

4.1 Het risico tijdens het transport van het door u bestelde Product is voor Duikcentrum de Aalscholvers. Op het moment van aflevering van het product gaat het risico van het product op u over, behoudens de aansprakelijkheden die wettelijk niet door Duikcentrum de Aalscholvers kunnen worden uitgesloten.

4.2 De kosten van het transport van producten binnen Nederland tot een totale waarde van 100 EURO bedragen 6.95 EURO ongeacht het aantal door u bestelde producten. Voor artikelen die in verband met gewicht of omvang een speciale behandeling vragen, komt daar nog een extra transporttoeslag bij (deze extra toeslag wordt bij de betreffende artikelen apart vermeld). Deze transportkosten dienen door u betaald te worden. Boven deze bedragen zal Duikcentrum de Aalscholvers de kosten voor verzending binnen Nederland voor haar rekening nemen. De kosten van het transport van producten buiten Nederland gelden afwijkende bedragen.

4.3 Duikcentrum de Aalscholvers zal kosten die gemaakt zijn bij versturen en/of de rembours kosten op de geadresseerde verhalen als een product zonder reden of ongeopend teruggestuurd wordt

4.4 Duikcentrum de Aalscholvers kan op verzoek op het moment van versturen een Track en Trace code verstrekken. Dit gebeurt via het emailadres welke bij de bestelling is opgegeven. Tenzij anders aangeven kan POSTNL pakketten door Duikcentrum de Aalscholvers aangeboden ook afleveren bij buren. Als Duikcentrum de Aalscholvers niet binnen 5 werkdagen een bericht heeft ontvangen dat een pakket na versturen niet is ontvangen, Gaat Duikcentrum de Aalscholvers er van uit dat het pakket correct is afgeleverd en is de klant verantwoordelijk voor de geleverde producten alsook de betaling hiervan.

 1. LEVERTIJD

5.1 De leveringstermijn van het Product bedraagt maximaal 30 dagen of zoveel korter dan is bepaald in de overeenkomst tussen u en Duikcentrum de Aalscholvers.

5.2 Wanneer de overeengekomen levertermijn, om welke reden dan ook, door Duikcentrum de Aalscholvers overschreden wordt, zal Duikcentrum de Aalscholvers u hiervan onmiddellijk schriftelijk (via fax, brief of e-mail) in kennis stellen. In dat geval heeft u de bevoegdheid om de overeenkomst met Duikcentrum de Aalscholvers te ontbinden, door dit schriftelijke (via fax, brief of e-mail) aan Duikcentrum de Aalscholvers te melden.

5.3 Indien u reeds betalingen heeft gedaan in het kader van de uitvoering van de overeenkomst welke ingevolge artikel 5.2 van deze Voorwaarden door u wordt ontbonden, zal Duikcentrum de Aalscholvers het reeds betaalde bedrag binnen 10 werkdagen nadat zij de in artikel 5.2 genoemde verklaring heeft ontvangen, aan u terugbetalen.

5.4 Duikcentrum de Aalscholvers is niet aansprakelijk voor enige schade geleden uit het niet op tijd kunnen leveren van bestelde producten.

 1. AFKOELINGSPERIODE

6.1 Nadat u het door u bestelde Product heeft ontvangen, heeft u de bevoegdheid om binnen 14 dagen na de ontvangst van dit Product, de onderliggende overeenkomst met Duikcentrum de Aalscholvers te ontbinden. U hoeft hiervoor geen reden op te geven.

6.2 Indien u de overeenkomst ingevolge artikel 6.1 van deze voorwaarden wenst te ontbinden, dient u dit schriftelijk (via e-mail, brief of fax) aan Duikcentrum de Aalscholvers te melden. U dient het Product onmiddellijk terug te sturen naar Duikcentrum de Aalscholvers. U als klant draagt de kosten van het retour zenden.

6.3 Indien u reeds enige betalingen heeft verricht op het moment dat u de overeenkomst met Duikcentrum de Aalscholvers ingevolge artikel 6.1 en 6.2 van deze voorwaarden heeft herroepen, zal Duikcentrum de Aalscholvers deze betalingen binnen 14 dagen nadat Duikcentrum de Aalscholvers het door u geretourneerde product heeft ontvangen, aan u terugbetalen. Hierbij kunnen eventuele gemaakte verzendkosten verrekend worden

6.4 Duikcentrum de Aalscholvers behoudt het recht om geretourneerde producten te weigeren of om slechts een gedeelte van het reeds betaalde bedrag te crediteren wanneer het vermoeden bestaat dat het product reeds is geopend, gebruikt of door uw schuld (anders dan die van Duikcentrum de Aalscholvers of de leverancier van het product) is beschadigd.

6.5 Indien een Product wordt geretourneerd dat naar het oordeel van Duikcentrum de Aalscholvers schade heeft opgelopen die aan een handeling of nalatigheid van u te wijten is of anderszins voor uw risico komt, zal Duikcentrum de Aalscholvers u hiervan schriftelijk (via fax, brief of e-mail) in kennis stellen. Duikcentrum de Aalscholvers heeft het recht om de waardevermindering en/of transportkosten van het product als gevolg van deze schade van het aan u terug te betalen bedrag in te houden.

 1. BETAALMOGELIJKHEDEN

7.1 Artikelen in de webshop kunnen betaald worden via Directe Bankoverschrijving, iDeal (NL)of Bancontact/MisterCash (BE). Als gekozen wordt voor betaling via iDeal/Bancontact/MisterCash worden de voorradige artikelen dezelfde (werk)dag verstuurd via MyParcel/PostNL met Track & Trace. Als gekozen wordt voor Directe Bankoverschrijving zal de bestelling verzonden worden na ontvangst van de betaling. Bank- naar bankverkeer neemt meestal één werkdag in beslag, dus dit kan de levertijd van de goederen met een dag vertragen.

7.2 Betaling van het duikteamlidmaatschap kan kosteloos via incasso plaatsvinden. Hiervoor is een getekende SEPA incasso-overeenkomst noodzakelijk. Mocht het niet mogelijk zijn om het lidmaatschapsgeld te incasseren door onvoldoende saldo of onjuiste gegevens, worden volgende pogingen om te incasseren met € 5,- administratiekosten verhoogd.

 1. NIET GOED, GELD TERUG

8.1 Indien u binnen 14 dagen nadat u het product heeft ontvangen, het product een gebrek blijkt te vertonen of u van mening bent dat het product niet voldoet aan het door u bestelde, heeft u twee mogelijkheden:
(a) u kunt Duikcentrum de Aalscholvers schriftelijk (via fax, brief of e:mail) vragen om herstel, vervanging of levering van het ontbrekende of gebrekkige gedeelte van het product; of
(b) u kunt de overeenkomst met Duikcentrum de Aalscholvers ontbinden, door dit schriftelijk (via fax, brief of e:mail) aan Duikcentrum de Aalscholvers te melden.

8.2 Indien u Duikcentrum de Aalscholvers vraagt om herstel, vervanging of levering van het ontbrekende of gebrekkige gedeelte van het product, dient u het product aan Duikcentrum de Aalscholvers te retourneren. Duikcentrum de Aalscholvers zal het product dan binnen 30 werkdagen nadat zij het product van u terug heeft ontvangen, (doen) herstellen of vervangen en aan u terugsturen. De kosten van uw retourzending, het vervangen en/of herstellen van het Product, en het aan u terugsturen van het product komen voor rekening van Duikcentrum de Aalscholvers, tenzij aannemelijk is dat het ontbreken van (een deel van) het product dan wel dat het gebrek aan het product aan u te wijten is of anderszins voor uw rekening en risico is. In dat geval is Duikcentrum de Aalscholvers niet gehouden het gebrek aan het product te herstellen of het ontbrekende deel toe te voegen aan het product. Duikcentrum de Aalscholvers zal in dat geval het product in dezelfde toestand aan u terugzenden, als die waarin zij het product van u ontvangen heeft.

8.3 Indien u de overeenkomst op basis van artikel 8.1(b) ontbindt, dient u het product onmiddellijk aan Duikcentrum de Aalscholvers te retourneren. De kosten van retourzending zijn, als u gebruik maakt van ons antwoord nummer,  voor rekening van Duikcentrum de Aalscholvers. De aansprakelijkheid van de retour zending blijft bij de verzender tot dat deze is ontvangen bij Duikcentrum de Aalscholvers. De aankoopprijs van het product, eventueel verminderd met de gemaakte kosten, zal binnen 10 werkdagen op uw rekening teruggestort worden. Artikel 6.5 is op dit artikellid van toepassing.

 1. GARANTIES

9.1 Op de door Duikcentrum de Aalscholvers geleverde producten vallen onder de Nederlandse garantie mits dit anders wordt aangegeven bij de omschrijving van het Product op de website van Duikcentrum de Aalscholvers. Deze garantie laat uw rechten die hiertoe voortvloeien uit de wet, onverlet. De normale garantietermijn is 2 jaar.

 1. KLACHTEN

10.1 Alle klachten in verband met de levering, kwaliteit, hoedanigheid van het product of iedere andere klacht, zullen door Duikcentrum de Aalscholvers serieus in behandeling worden genomen.

10.2 U dient een klacht kenbaar te maken bij de afdeling consumenten van Duikcentrum de Aalscholvers (gegevens staan vermeld in artikel 12.1 van deze Voorwaarden).

10.3 Duikcentrum de Aalscholvers zal binnen 10 dagen de klacht proberen op te lossen. Duikcentrum de Aalscholvers zal u hierover schriftelijk (via fax, brief of e-mail) berichten.

 1. PRIVACY

11.1 Duikcentrum de Aalscholvers zal uw persoonsgegevens verwerken en opnemen in een of meer bestanden.

11.2 Het doel van de verwerking van uw persoonsgegevens is het door Duikcentrum de Aalscholvers kunnen nakomen van de overeenkomst die zij met u is aangegaan, alsmede het kunnen doen van aan u persoonlijk gerichte aanbiedingen. (Duikcentrum de Aalscholvers zal hier zeer zorgvuldig mee omgaan)

11.3 De persoonsgegevens die door u verwerkt worden, zijn alle gegevens die u invult in uw bestelformulier wanneer u een Product bestelt of heeft besteld.

11.4 Wanneer u heeft aangegeven dat u op de hoogte wil blijven van aanbiedingen en nieuwe ontwikkelingen in Duikcentrum de Aalscholvers verleent u uitdrukkelijke toestemming aan Duikcentrum de Aalscholvers voor het doen van aan u persoonlijk gerichte aanbiedingen. (Duikcentrum de Aalscholvers zal hier zeer zorgvuldig mee omgaan)

11.5 Indien u geen prijs meer stelt op het door of namens Duikcentrum de Aalscholvers doen van aan u persoonlijk gerichte aanbiedingen, kunt u dit schriftelijk (via fax, brief of e-mail) aan Duikcentrum de Aalscholvers laten weten. Duikcentrum de Aalscholvers zal in al haar aan u persoonlijk gerichte aanbiedingen melden waar u kunt laten weten hierop geen prijs (meer) te stellen. Duikcentrum de Aalscholvers zal deze verwerking van uw persoonsgegevens dan onmiddellijk (doen) stopzetten, alsmede uw persoonsgegevens opgenomen in dit bestand anonimiseren (voor gebruik voor statisch onderzoek door of ten behoeve van Duikcentrum de Aalscholvers).

11.6 U kunt uw persoonsgegevens te allen tijde inzien, door een schriftelijk (via fax, brief of e-mail) verzoek hiertoe aan Duikcentrum de Aalscholvers te richten. Duikcentrum de Aalscholvers zal u dan binnen 4 weken een overzicht verstrekken van uw bij Duikcentrum de Aalscholvers aanwezige persoonsgegevens. Indien u van mening bent dat uw persoonsgegevens verbeterd, aangevuld, verwijderd of afgeschermd dienen te worden omdat deze feitelijk onjuist zijn, voor bovenstaand doel (zie lid 11.2) niet volledig of relevant zijn of in strijd zijn met een wettelijk voorschrift worden verwerkt, dient u dit schriftelijk (via brief of e-mail) aan Duikcentrum de Aalscholvers te melden, waarbij aangeeft of u wenst dat uw persoonsgegevens verbeterd, aangevuld, verwijderd of afgeschermd dienen te worden. Indien u wenst dat uw persoonsgegevens verbeterd en/of aangevuld dienen te worden, geeft u in uw bericht tevens de verbeteringen/aanvullingen van uw persoonsgegevens aan. Duikcentrum de Aalscholvers zal in alle gevallen uw instructies onmiddellijk opvolgen, tenzij Duikcentrum de Aalscholvers hiertoe niet in staat is. In dat geval zal Duikcentrum de Aalscholvers uw persoonsgegevens uit haar bestand(en) verwijderen.

 1. CONSUMENTENAFDELING VAN DUIKCENTRUM DE AALSCHOLVERS

12.1 Alle correspondentie op basis van deze algemene voorwaarden vindt plaats met: Duikcentrum de Aalscholvers, afdeling consumenten, Houtstraat 118, 5046 DM Tilburg, info@aalscholvers.nl

 1. TOEPASSELIJK RECHT, BEMIDDELING EN GESCHILLEN

13.1 Op alle overeenkomsten gesloten met Duikcentrum de Aalscholvers is Nederlands recht van toepassing.

13.2 Indien er een geschil ontstaat tussen u en Duikcentrum de Aalscholvers naar aanleiding van een overeenkomst gesloten tussen u en Duikcentrum de Aalscholvers, kunt u Duikcentrum de Aalscholvers verzoeken om HISWA Duiksport hierin te laten bemiddelen tenzij Duikcentrum de Aalscholvers van mening is dat de aard van dit geschil zulk een bemiddeling niet rechtvaardigt.

13.3 Indien een geschil niet op basis van artikel 13.2 of op andere wijze in der minne geschikt kan worden, is de rechter te Tilburg/Breda bevoegd om van dit geschil kennis te nemen, tenzij u binnen 4 weken na het ontstaan van het geschil schriftelijk (via fax, brief of e-mail) aan Duikcentrum de Aalscholvers meldt hiertegen bezwaar te hebben. In dat geval gelden de regels van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering.

Copyright 2015 Duikcentrum de Aalscholvers. Alle rechten voorbehouden.